Warranty guide

OÜ Rimeeda toodetele antavad garantiitingimused

1. Garantiitingimused
1.1. Garantii kehtib vastavalt käesolevatele garantiitingimustele. Garantii ei välista Tellijal mistahes Eesti
Vabariigi seadustest tulenevate õiguste kasutamist.
1.2.OÜ Rimeeda (edaspidi – Töövõtja) paigaldamisel garantiitähtaeg on 5 aastat PVC-akendele ja 2 aastat
puit- ja puitalumiiniumakendele (edaspidi – toote) alates toode üleandmisest tellijale. Töövõtja poolt teostatud
paigaldus- ja muudele ehitustöödele garantiiaeg on 2 aastat Tellijale tööde üleandmise päevast arvates. Tellija
paigaldamisel garantiitähtaeg tellitud tootele on 2 aastat. Toote parandamise puhul garantiitähtajal pikeneb
garantii parandamise aja kestuse võrra. Garantiikorras akende reguleerimine on Töövõtja poolt vajadusel
1( ühe ) aasta jooksul peale akende paigaldust.
1.3. Aknale antav garantii kehtib PVC materjali keemilise vastupidavuse, PVC materjali värvipüsivuse, PVC
materjali valguse ja ilmastikukindluse, sulustussüsteemi (käepide, hinged, lukud) töökindluse, aknanurkade
keevitusliidete mittepurunemise, akna veepidavuse, klaaspaketide niiskuse- tolmukindluse kohta.
1.4. Defekti ilmnemisel seisneb Töövõtja garantii defektse osa remondis või uuega asendamises. Kui aknad ei
vasta olulisel määral Lepingus kokkulepitud tingimustele või seda ei saa olulisel määral kasutada ettenähtud
otstarbel kohustub Töövõtja garantiitähtaja jooksul aknad tasuta korda tegema.
1.5. Garantii alla ei kuulu toote loomulik kulumine, hooldustööd, ebaõigest kasutamisest ja hooldamisest
tingitud defektid, aknal kasutatavate materjalide pinnavigastused (kraaped, muljumised), kui need on tekkinud
peale toote vastuvõtmist Tellija poolt või vandalismi ja muu füüsilise vagivalla käigus tekkinud vigastused,
klaaspaketi termiline purunemine. Defektiks ei loeta akna pindmist vigastust (täket, kriimu, täppi jne.) mida ei
ole tavalise valgustuse korral 2m kauguselt 90 kraadise nurga alt vaadates näha ja garantii nendele ei laiene.
Garantii ei laiene ka defektidele, mis on tekkinud liigniiskusest ruumides, veest või kemikaalidest (värvi
eraldumine, kuju muutus, hallitus jne), keskkonna ebapuhtusest tingitud mõjudele, puidule iseloomulikele
omadustele, nagu tooni muutus UV mõjul, puusüü erinevus, minioksakohad ning toodetele, mille eest ei ole
Tellija 100% tasunud.
1.6. Garantii ei kehti, kui:
– paigaldatud tootel ilmnevad puudused peale toote üleandmist Tellijale;
– kui toodet on remonditud teenindusasutuses, mis ei ole käesolevates garantiitingimustes garantiiteenust
osutavate asutuste loetelus;
– kui erapooletu ekspertiis teeb kindlaks, et puudus ei kuulu garantii alla;
– Tellja süülisest tegevusest või tegevusetusest;
– toote ebaõigel paigaldamisel ilmnenud probleemid, kui paigaldajaks ei olnud garantiiandja või garantiiandja
esindaja.
1.7. Garantiitähtaja möödumisel või seaduses voi lepingus ettenahtud juhul Töövõtja garantiist tulenevad
kohustused lõpevad.
1.8. Garantii ei laiene tekkinud puudustele juhul, kui toote paigaldus ei vasta aknavalmistaja
paigaldusjuhendile (v.a. kui toote paigalduse teostas Töövõtja), Tellija kasutab toodet selleks mitte ettenähtud
eesmärkidel, toodet ei kasutata kooskõlas kasutusjuhendiga, toode on garantii aja jooksul remontinud või
parandanud Tellija või kolmas isik, Tellija on iseseisvalt toodet täiendanud või modifitseerunud.
1.9. Garantii kehtib üksnes nõuetekohase originaalmüügidokumendi esitamisel.
Pretensioon tuleb Tellijal kirjalikult esitada 2 (kahe) nädala jooksul puudusest teada saamisest arvates. Toote
puuduse ilmnemisel tuleb koheselt lõpetada toote kasutamine ja pöörduda käesolevates garantiitingimustes
nimetatud garantiiteenuse töökoja poole.
1.10. Garantiid teostab OÜ Rimeeda Garantiijuhtumi ilmnemisel tuleb pöörduda OÜ Rimeeda esindusse,
võttes kaasa töövõtuleping või esitada täidetult kasutusjuhendis olev garantiitalong.
1.11. Kauba omandiõiguse muutumine ei mõjuta Töövõtja töövõtulepingust tulenevat garantiikohustust.
1.12. Toodete transport töökotta või garantiiremondi teostaja sõit kohale toimub garantiiandja kulul ning on
Tellijale tasuta.
1.13. Garantiiremont teostatakse mõistliku aja jooksul sellest teada saamisest arvates.
1.14. Garantii kehtivusala on Eesti Vabariik
2. Tellija õigused
2.1. Tellijal on õigus nõuda ostetud toote garantiis ettenähtud tingimustel tasuta parandamist või välja
vahetamist, kui parandamine ei anna soovitud tulemusi.
2.2. Tellijal on õigus saada vahetatud tootele või toote osale algse müügigarantiiga sama kestvusega uus
garantii.
2.3. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Tellijal ka muud seadusest tulenevad õigused.
Garantii teostaja: OÜ Rimeeda

 

Garantiitingimused OÜ Rimeeda