Keskkond

keskkond

Meie ettevõttele on ökoloogia üks peamistest prioriteetidest, millele firma orienteerub oma tööd tehes.

Erinevate plastprofiilide koostised kujutavad endast keerulisi kaasaegseid materjale, mille koostises on polüviniilkloriid ja teised keemilised elemendid. Aknaprofiil, olles sattunud oma kasutuskohale, kannab raskeid koormusi – pidev temperatuuri, tuule ja vee mõju, samuti keemilised reaktsioonid, ümbritseva keskonna mõju; mittekvaliteetne polüviniilkloriid võib olla suureks ohuks inimese tervisele. Tsingi ja titaani kasutamine metallosade tootmises on täiesti ohutu, mida ei saa öelda kaadmiumi kohta. Fenster väldib täielikult kaadiumi kasutamist oma konstruktsioonides ja oleme veendunud, et meie toodetud profiilid jäävad ohutuks nii ökosüsteemi kui ka inimese tervise jaoks.
Fenster järgib rangelt  tingimusi, milles toimub akende valmistamine. Alati pöörame tähelepanu sellele, kui ohutu on meie tootmisettevõtte asukoht ökosüsteemile. Samuti jälgime hoolega, kuidas toimub jäätmete hävitamine ja üritame viia nende koguse miiniumini. Töötajate töötingimused vastavad täielikult öko- ja tervisenõuetele. Kõik see teeb meie ettevõttest keskonnasõbraliku ettevõtte, mis vastab ka kõigile kõrgematele eurostandarditele.

Toodangu valmistamisel tehnoloogiliste protsesside juures tekkivad jäätmed ladustatakse töökoha juurde. Edasi sorteeritakse tootmis- ja pakendijäätmed ja pannakse konteineritesse jäätmete liikide järgi osadeks:

Plastiakende tehas:

  1. paber ja kartong
  2. plastiprofiilitükid
  3. metalljäätmed ja metallist pakkelint
  4. klaasjäätmed ja muu tööstus- ja olmeprügi

Paber ja kartong ning kilejäätmed pressitakse vastava pressiga pakkideks ja ladustatakse ettenähtud paika. Plastikprofiilide tükid pannakse kottidesse, mis on antud taaskasutaja poolt ning ladustatakse kindlale territooriumile. Metallile ja olmeprügile on eraldi konteinerid. Selle eest vastutab tootmisjuht. Puitprussid kogutakse konteineritesse ja kastidesse, samuti kogutakse vastavasse konteinerisse saepuru, mida hiljem kasutatakse puitbrikettide, saepuruplaadi või millegi analoogse tootmises.

Looduskaitseorganite nõuete täitmiseks tootmisjäätmete utiliseerimise osas jälgitakse, et leping jäätmete väljaveoks ja utiliseerimiseks oleks sõlmitud firma või firmadega, kellel on selleks vastavad litsensid ja tegevusload.

ÖKOLOOGILISED EESMÄRGID JA ÜLESANDED
Et tagada elektrienergia kokkuhoidu tootmisettevõtes, on tootmisjuhil välja töötatud ja personalile selgeks tehtud rida meetmeid tööajal kui töö vaheaegadel mittevajalike seadmete ja valgustuse väljalülitamiseks.

Töö korraldamisel halduskorpuses kärbitakse keskkonnamõju kahandamiseks elektrienergia tarbimist. Selleks on kasutusele võetud kaasaegsed energiasäästlikud valgustusseadmed: optimeeritakse kontoriseadmete töörežiimi, sealhulgas antud momendil kasutusel mitte oleva kontoritehnika ja arvutite väljalülitamine. Selle eest kannab vastutust müügijuht.

Et vähendada töötavate automootorite heitgaaside paiskumist atmosfääri, on logistikaosakonna juhil saavutatud autoveo optimaalne koormamine ja koostatud marsruudid valmistellimuste tellija juurde toimetamiseks kõige ratsionaalsemal viisil, ülimalt on välditud seejuures liigset läbisõitu, kärbitud mootorite töötamise aega parklas, ülevaadatud autode korrasolekut, õigeaegselt läbi viidud reguleerimised ja tehnilised ülevaatused, kasutatud kvaliteetset kütust, täidetud liikluse kiiruspiiranguid, kasutatud ainult kaasaegseid, mitte üle 10 aasta vanu autosid, mis võimaldaks ohutult veoseid transportida ning majanduslikult kasulikult tehnikat kasutada.

Duširuumides kasutatakse vett säästvalt ja selleks on üles seatud boiler, mis võimaldab optimaalselt kulutada energiat kuuma vee kasutamisel.

Siseasjaajamisel kasutatava paberi hulka vähendamise eesmärgil kasutatakse paberilehtede mõlemaid pooli. Seejuures kasutatakse printeri kahepoolset trükirežiimi ja käsitsi kirjutamisel kasutatakse edaspidiseks kasutamiseks kõlbmatute dokumentide puhast lehepoolt.